senioren sub-menu

Agenda algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering: Vrijdag 27 september 2019

Plaats:                                 Kantine V.V. Ruinen

Aanvang:                            20.30 uur

Agenda


 

1.   Opening.

2.   Ingekomen stukken en mededelingen.

2.1.    Stand van zaken kunstgras

 
3.   Notulen algemene ledenvergadering d.d. woensdag 5 oktober 2018.1

4.      Jaarverslag secretaris en jeugdsecretaris.1

5.      Financieel verslag penningmeester.2

6.      Verslag kascommissie (Sander Dekker en Mathijs Hut).

7.      Verkiezing kascommissie (aftredend Sander Dekker).

8.      Vaststellen contributie.

9.      Vaststellen begroting 2019 / 2020.

10.   Club van 100 en supportersvereniging.

11.   Pauze.

12.   Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar:                Bert Mulder (verkiesbaar voor één jaar),
                                                      Renee Leuninge (verkiesbaar voor één jaar),
                                                      Hilbert Wittink.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden aangemeld, mits deze tegenkandidaatstelling wordt gesteund door tenminste 10 leden.

Mogelijke portefeuilleverdeling binnen het bestuur wordt dan als volgt:

Voorzitter:                             B. Mulder
Secretaris:                             H. Wittink
Penningmeester:                    A. Klomp
Wedstrijdsecretaris:                G. van Laar
Jeugdzaken:                          R. Leuninge
Ledenadministratie:                H. Luning
Sponsoring:                           B. Mulder
Kantinezaken:                        G. Slagter
Media:                                  A. Meekhof
TCS en Bouwcommissie          J. Lunenborg


13.   Uitreiking Dr. Hoving beker.

14.   Jeugdbeleidsplan.

15.   Vrijwilligers.

16.   Rondvraag.

17.   Sluiting.

1)                De notulen en de jaarverslagen liggen een half uur voor aanvang ter inzage.
2)                Leden, die het op prijs stellen het financieel verslag voorafgaande aan de vergadering in te zien, worden verzocht contact op te nemen met A. Klomp, penningmeester van de V.V. Ruinen (tel. 851560)